1. Lãnh đạo phòng

2. Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, lao động tiền lương, hành chính, kế hoạch, tổng hợp, quản lý nội vụ và công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Trường.

3. Nhiệm vụ

– Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng và thực hiện phương án tổ chức bộ máy trong toàn Trường. Là đầu mối nghiên cứu, lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của trường.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị để xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Trường.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, quy chế, nội quy của Trường đảm bảo thực hiện đúng chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và phù hợp với bộ máy tổ chức của Trường.

– Giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của Trường về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

– Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức của Trường.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý; thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động, luân chuyển, thôi việc của viên chức các đơn vị thuộc Trường theo đúng quy định.

– Chủ trì tổ chức quy trình xây dựng các phương án quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp khoa, phòng và tương đương trở xuống đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường; giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Trường.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng hàng năm theo quy định; quản lý, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành kỷ luật lao động; thực hiện đúng quy trình xử lý kỷ luật viên chức, người lao động.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức, người lao động; tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng; làm thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; theo dõi, làm thủ tục cử viên chức đi học tập, công tác, đi việc riêng trong nước và nước ngoài, tiếp nhận viên chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc theo đúng quy định.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức xây dựng và quản lý định mức lao động, tiền lương, chế độ chính sách về lao động, tiền lương; thông báo và tổ chức việc thi chuyển ngạch, nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, xét trợ cấp khó khăn, xác nhận thâm niên công tác và các chế độ khác liên quan cho cán bộ, viên chức, người lao động.

– Thực hiện quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thủ tục hưu trí, tử tuất, nghỉ việc không hưởng lương,…

– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ viên chức và người lao động; tham gia đề xuất giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị nội bộ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật viên chức, Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức trong nội bộ Nhà trường.

– Làm thủ tục cho viên chức, người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự và lao động đột xuất khác theo yêu cầu của Nhà trường và địa phương.

– Lập kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu; sắp xếp lịch tiếp cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường của Ban Giám hiệu; chủ trì việc xây dựng nội dung các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Trường.

– Tổng hợp và lập các chương trình, kế hoạch công tác của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình với Hiệu trưởng.

– Chủ trì thực hiện công tác tổng hợp thông tin của Trường, lập báo cáo sơ kết, tổng kết, quý, học kỳ và năm học của Trường; lập biểu, báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên và của Trường; đôn đốc việc thực hiện đúng nội dung và thời hạn báo cáo của các đơn vị.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc và các quy định khác do Trường ban hành.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị và các sự kiện của Trường theo nhiệm vụ được phân công.

– Là đầu mối thu thập, xử lý thông tin của Trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ban Giám hiệu; kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu để giải quyết các công việc đột xuất khác.

– Phối hợp với phòng Đối ngoại và Công tác học sinh, sinh viên sắp xếp lịch đón tiếp và làm việc với khách của Trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại Trường khi có yêu cầu và được Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định: tiếp nhận, xử lý văn bản đến và chuyển văn bản nội bộ trong Trường và giữa Nhà trường với cơ quan bên ngoài; quản lý và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ đảm bảo mọi thông tin được thông suốt, kịp thời; quản lý sử dụng con dấu của Trường theo quy định của pháp luật.

– Quản lý việc sử dụng các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy mời họp. Đặt in, mua, phân phối và quản lý các loại lịch treo tường, lịch bàn, tem thư, bưu phẩm, phong bì, giấy mời, báo chí, … khi có yêu cầu của Ban giám hiệu.

– Tổ chức soạn thảo các văn bản, quy định, quy chế thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; thực hiện công tác chế bản, in ấn, photocopy hồ sơ, tài liệu, văn bản phục vụ quản lý và điều hành của Ban giám hiệu; quản lý việc sử dụng dịch vụ điện thoại, máy fax của Trường.

– Quản lý Hội trường-Giảng đường và các phòng họp của Nhà trường, bao gồm cả hệ thống thiết bị. Đặt mua và quản lý trang thiết bị, dụng cụ cho việc lễ tân phục vụ các cuộc họp của Ban giám hiệu, của Nhà trường và của các đơn vị khi được Ban Giám hiệu cho phép.

– Quản lý và điều hành việc sử dụng xe ô tô của Trường.

– Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường. Thực hiện vệ sinh công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, quản lý các gói thầu dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ căn tin, dịch vụ cho thuê mặt bằng trong Trường.

– Thực hiện công tác vệ sinh, phục vụ các phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các phòng họp, hội trường do Phòng trực tiếp quản lý. Đảm bảo các điều kiện vật chất theo quy định cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu.

– Chủ trì, phối hợp với phòng Đối ngoại và Công tác học sinh sinh viên, phòng Tài chính-Kế toán, phòng Quản trị Thiết bị, vật tư và các đơn vị có liên quan để mua sắm, cấp phát quà tặng và vật phẩm lưu niệm của Trường theo quy định.

– Phối hợp với Công đoàn trường, các đơn vị liên quan và gia đình làm thủ tục tang lễ khi công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Trường qua đời và thực hiện việc hiếu, hỷ theo quy định của Trường.

– Hỗ trợ các đơn vị soạn thảo các văn bản (về vấn đề thể thức văn bản); Chịu trách nhiệm soạn thảo các hợp đồng giữa nhà trường đối với các đối tác.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.