1. Lãnh đạo phòng

2. Chức năng

– Tham mưu đề xuất cho nhà trường các kế hoạch tổ chức triển khai, quản lý công tác nghiên cứu khoa học; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dịch vụ khoa học và công nghệ; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; các cuộc thi mà nhà trường tham gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức;

– Đào tạo, tập huấn về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp;

– Nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ đổi mới sáng tạo, đầu tư và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

3. Nhiệm vụ

– Công tác Nghiên cứu khoa học:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên;

+ Tổ chức chuyển giao, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, giải pháp khoa học công nghệ vào trong hoạt động đào tạo, quản lý sản xuất.

+ Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật của trường.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thi nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật;

+ Tham mưu cho nhà trường về chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật.

+ Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm.

– Công tác Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế;

+ Tham mưu cho nhà trường về chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp;

–  Công tác Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho học sinh sinh viên toàn trường; người lao động tại doanh nghiệp;

+ Tổ chức ôn luyện, huấn luyện kỹ năng nghề quốc gia theo nhu cầu;

+ Điều phối các hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại trường và cung cấp, trao đổi đánh giá viên đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước;

+ Tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

+ Tham mưu cho nhà trường về chiến lược phát triển đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

–  Công tác tham gia các cuộc thi do cơ quan, ban, ngành tổ chức:

+ Xây dựng kế hoạch, điều phối và tổ chức thực hiện các cuộc thi thiết bị tự làm;

+ Xây dựng kế hoạch, điều phối và tổ chức thực hiện các cuộc thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

+ Xây dựng kế hoạch, điều phối và tổ chức thực hiện các cuộc thi kỹ năng nghề quốc gia; kỹ năng nghề thế giới;

+ Xây dựng kế hoạch, điều phối, giám sát và tổ chức thực hiện các cuộc thi nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, … do cơ quan, ban, ngành tổ chức;

+ Tham mưu cho nhà trường về chiến lược tham gia có hiệu quả, tính khả thi các cuộc thi do các cơ quan, ban, ngành tổ chức.

–  Hoạt động dịch vụ:

+ Tham mưu cho Ban Giám Hiệu các phương thức hoạt động dịch vụ từ các thế mạnh, tiềm năng của nhà trường;

+ Cung cấp các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về nhân lực; dịch vụ ươm tạo; các dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, thông tin công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các dịch vụ khác);

+ Cung cấp không gian số, không gian làm việc chung; dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Môi giới, xúc tiến, tư vấn và các dịch vụ phục vụ chuyển giao công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Kết nối các viện, trường, tổ chức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, doanh nghiệp, tập đoàn, Quỹ đầu tư, chuyên gia tư vấn, cố vấn, nhà đầu tư, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, tổ chức cá nhân có hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

+ Tổ chức triển lãm, trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ, tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị theo yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp.