1. Lãnh đạo phòng

2. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

3. Nhiệm vụ

– Quản lý chương trình đào tạo:

+ Nghiên cứu, đề xuất phát triển ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo, các trình độ đào tạo; chủ trì thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

+ Tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn, phê duyệt các chương trình đào tạo; tổ chức đánh giá, rà soát và phát triển các chương trình đào tạo đối với từng ngành nghề được phép đào tạo theo quy định;

+ Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt giáo trình, tài liệu đào tạo; tổ chức rà soát và phát triển giáo trình, tài liệu đào tạo đối với từng ngành nghề được phép đào tạo theo quy định;

+ Tổ chức xây dựng, rà soát và phát triển chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đối với từng ngành nghề được phép đào tạo theo quy định;

– Quản lý công tác tuyển sinh:

+ Chủ trì xác định và đăng ký, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với từng ngành nghề tương ứng với từng trình độ đào tạo theo quy định;

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh, hướng nghiệp, tổ chức cho học sinh sinh viên trúng tuyển nhập học và báo cáo kết quả tuyển sinh hàng năm theo quy định.

– Quản lý đào tạo:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho từng khóa học, từng ngành nghề tương ứng với từng trình độ đào tạo;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện tiến độ đào tạo hàng năm cho từng khóa học, từng ngành nghề tương ứng với từng trình độ đào tạo;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện thời khóa biểu các lớp học theo từng học kỳ;

+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo và thời khóa biểu;

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun; phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng và các khoa tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun theo quy định;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và báo cáo kết quả thi tốt nghiệp theo quy định;

+ Tổng hợp, thống kê, quản lý và cấp phát kết quả học tập cho người học;

+ Quản lý và cấp phát các loại văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ theo quy định;

+ Phối hợp với các phòng, khoa tham gia dự giờ, đánh giá, góp ý, bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy đối với giảng viên.

+ Phối hợp với các phòng, khoa nghiên cứu, cập nhật và triển khai ứng dụng các phương thức đào tạo, phương pháp dạy học mới, tích cực.

+ Chủ trì tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN, Hội thi tay nghề HSSV;

+ Tổ chức và quản lý công tác liên kết đào tạo;

+ Xây dựng và triển khai đến các đơn vị thực hiện các biểu mẫu quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức xây dựng, thẩm định bộ ngân đề thi cho từng môn học, mô dun nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

+ Chủ trì xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật của từng nghề đào tạo của nhà trường.

– Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ quản lý;

– Hoạt động quản trị website:

+ Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác website của Trường;

+ Đầu mối xây dựng đề án, kế hoạch khởi tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường;

+ Quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website của Trường;

+ Đầu mối tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, và của Trường trên website Trường;

+ Cung cấp thông tin, dịch vụ lên Internet theo quy định pháp luật, theo quy định nhà trường;

– Hoạt động truyền thông:

+ Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website tiếng Anh, tiếng Việt của trường;

+ Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình) và các trang fanpage của trường và diễn đàn trên facebook, …

+ Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

+ Phối hợp thực hiện việc làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của trường; Ghi lịch sử trường và quản lý tư liệu phòng truyền thống của trường.

– Hoạt động quảng bá thương hiệu:

+ Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu (BCTECH).

+ Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của trường.

+ Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các sản phẩm để quảng bá thương hiệu của trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.