1. Lãnh đạo phòng

2. Chức năng

– Tham mưu đề xuất cho Ban giám hiệu các biện pháp tổ chức triển khai, quản lý công tác đảm bảo chất lượng và công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường.

– Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và công tác tự thanh tra, kiểm tra.

– Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường.

– Thực hiện chức năng khảo thí.

3. Nhiệm vụ

– Công tác Đảm bảo chất lượng:

+ Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 + Tham mưu cho Ban giám hiệu về chiến lược, mục tiêu và chính sách chất lượng của trường, cùng các phòng, khoa liên quan xây dựng các quy trình đánh giá giảng viên, kiểm soát hoạt động giảng dạy; làm đầu mối chỉ đạo xây dựng, phối hợp với các phòng, khoa thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy nghề của Trường.

+ Tổ chức tập huấn và tư vấn cho các đơn vị trong Trường các nội dung và các biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do nhà nước ban hành.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và kiểm định chương trình đào tạo.

+ Nghiên cứu các tiêu chí và phối hợp cùng các phòng khoa xây dựng quy trình thực hiện công việc và các công cụ đánh giá: các mẫu phiếu điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm, doanh nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, nâng cao hiệu quả dạy và học, hình thức và phương pháp tổ chức đào tạo.

+ Xây dựng quy trình, kế hoạch điều tra, khảo sát. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm, doanh nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, nâng cao hiệu quả dạy và học, hình thức và phương pháp tổ chức đào tạo. Tổng hợp, thống kê đề xuất giải pháp và báo cáo Hiệu trưởng.

+ Tổ chức lưu trữ minh chứng và cập nhật cơ sở dữ liệu về các hoạt động của trường để phục vụ công tác kiểm định. 

+ Tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực Đảm bảo chất lượng của Trường; Phối hợp, liên kết với các trường trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng dạy nghề.

+ Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm định do Hội đồng kiểm định của trường giao.

+ Giám sát các hoạt động: giảng dạy, cung cấp trang thiết bị, vật tư cho các khoa theo đúng qui trình của trường và qui định của pháp luật và kiểm định chất lượng.

+ Thực hiện công tác của Ban chấm thi tốt nghiệp theo sự phân công của Hội đồng thi tốt nghiệp của Trường đảm bảo tính khách quan và chính xác.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

–  Công tác tự kiểm tra:

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

+ Lập kế hoạch, chủ trì công tác tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

+ Phối hợp với các Phòng, Khoa, Tổ môn, Trung tâm thực hiện hoạt động tự kiểm tra theo kế hoạch đã được duyệt, báo cáo kết quả và đề xuất với Ban giám hiệu những nội dung cần điều chỉnh sau mỗi đợt kiểm tra.

+ Kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về các hoạt động của nhà trường.

+ Báo cáo công tác kiểm tra hoạt động của trường cho các cơ quan có thẩm quyền theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

+ Thẩm định giá vật tư.

+ Kiểm tra sổ sinh hoạt lớp của các khoa và tổng hợp thi đua hằng tháng của nhà trường.

– Công tác khảo thí:

Tổ chức công tác thi kết thúc môn học mô đun: bốc đề thi, nhân đề thi, quản lý ngân hàng đề thi, theo dõi, giám sát hoạt động thi, lưu trữ bài thi, điểm thi, tổng hợp báo cáo công tác thi.

–  Công tác Y tế học đường:

+ Thực hiện công tác y tế, công tác vệ sinh phòng bệnh và khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở của Trường trong khả năng và điều kiện cho phép. Khi vượt quá khả năng giải quyết của Trạm y tế sẽ giới thiệu đi khám ở cơ sở y tế ngoài Trường;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, giảng viên, quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ, giảng viên trong Trường;

+ Kiểm tra, phối hợp với các cơ sở y tế của tỉnh trong công tác đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch bệnh tại cả các cơ sở của Trường;

+ Theo dõi nắm bắt tình hình sức khoẻ của học sinh, sinh viên, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để nâng cao sức khoẻ cho học sinh, sinh viên;

+ Khám, cấp phát thuốc cho học sinh, sinh viên (tại cả các cơ sở) theo quy định của Bảo hiểm y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

+ Lập kế hoạch và chủ trì thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

+ Kết hợp với các đơn vị, tổ chức của nhà trường tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các căn tin theo định kỳ hoặc đột xuất.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.